|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Aktualizacja Bielsko-Biała, dnia 26.11.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że sporządzany został ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości zakładający dalszą, częściową spłatę wierzytelności drugiej kategorii zaspokojenia tj. zaległych wynagrodzeń, wierzytelności ZUS O/ Bielsko-Biała i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Planowany termin spłaty wierzytelności to przełom XII/2021 r. I/2022 r.

W związku z powyższym Syndyk zwraca się do wszystkich byłych pracowników o pilne przesłanie informacji o zmianie danych w zakresie :

  • nazwiska;
  • adresu zamieszkania;
  • rachunku bankowego;
  • przynależności do urzędu skarbowego;
  • inne zmiany;
mające wpływ na poprawną wypłatę należnych środków pieniężnych.

Zawiadomienie o zmianach danych proszę przesłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Do pisma należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanej zmiany.

Korespondencję proszę kierować na adres :
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała
skr. poczt. 465


Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
Tel. 604 812 414 ; e-mail : syndyk.dw@gmail.com


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl