|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 11.08.2014

Informacja o stanie postępowania upadłościowego - aktualizacja na dzień 11.08.2014 r.


Wierzyciele TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym przedkłada aktualne informacje o stanie postępowania upadłościowego

Trwa likwidacja majątku masy upadłości.

W dniu 05.08.2014 r. sprzedano nieruchomość w Bielsku-Białej - był to ostatni liczący się składnik masy upadłości. Nieruchomość jest obciążona wieloma hipotekami, ustanowionymi przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej TECHMEX S.A. - wpływy uzyskane z jej sprzedaży są więc należne wierzycielom hipotecznym i wypłacone zostaną na podstawie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości.

W całym dotychczasowym postępowaniu sprzedane zostały nieruchomości, pojazdy, zapasy magazynowe, sprzęt , większość wyposażenia biurowego i magazynowego , odzyskano również część wierzytelności. Z uwagi na specyfikę majątku sprzedaż składników majątkowych była trudna i czasochłonna.

Prawie cały sprzedany majątek Upadłego stanowił zabezpieczenie spłaty wierzytelności poprzez ustanowione na majątku hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe lub przewłaszczenie - sumy uzyskane ze zbycia obciążonych składników majątkowych nie wchodzą w skład funduszów masy upadłości. Z kwot uzyskanych z ich zbycia sporządzonych zostało 15 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenia na tych składnikach.

Obecnie na majątek masy upadłości składają się wierzytelności oraz drobne ruchomości. Oferta sprzedaży prezentowana jest za pośrednictwem strony internetowej Upadłego w zakładce "Oferta sprzedaży" .W sytuacji upadłego szczególne znaczenie ma windykacja należności, ponieważ od rezultatów działań w zakresie dochodzenia należności zależy dalsza spłata wierzytelności.

Na drodze sądowej i egzekucyjnej dochodzone są wierzytelności na znaczne kwoty. Obecnie toczą się 2 procesy o zapłatę i 4 sprawy egzekucyjne.

Na ukończeniu jest postępowanie upadłościowe wobec spółki zależnej - Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych S.A. z/s w Warszawie . TECHMEX S.A. jako największy wierzyciel spółki nie odzyska swoich należności - Zarząd TECHMEX S.A. nie zabezpieczył wierzytelności , majątek spółki jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przed ogłoszeniem upadłości TECHMEX S.A. spółka SCOR S.A. nie prowadziła już działalności operacyjnej - była niewypłacalna, a jej wcześniejsza działalność była finansowana głównie przez TECHMEX S.A.

W całym dotychczasowym postępowaniu upadłościowym z powództwa Syndyka prowadzonych było 40 spraw sądowych. W części spraw udało się odzyskać zasądzone należności co umożliwiło częściową spłatę wierzytelności kategorii II. Należy mieć na uwadze, że dochodzenie należności jest procesem pracochłonnym, długotrwałym i kosztownym (niektóre postępowania trwają od 2011 r.), a prawomocne orzeczenia w większości spraw zapadają dopiero po wyczerpaniu przez dłużników wszystkich środków odwoławczych. Postępowania sądowe i egzekucyjne toczyły się w Warszawie, Krakowie , Poznaniu , Bielsku-Białej, Gliwicach, Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) i Ostrołęce (woj. mazowieckie).Obecnie, w związku ze sprzedażą nieruchomości sporządzony zostanie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości. Dalsza spłata wierzytelności kategorii II zależeć będzie od stanu zgromadzonych funduszów masy upadłości.

W dotychczasowym postępowaniu upadłościowym dokonano spłaty w kwocie 7,1 mln zł na podstawie: - 2 planów podziału funduszów masy upadłości na rzecz byłych pracowników , Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS O/Bielsko-Biała, - 15 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenia na składnikach majątkowych upadłego.

Syndyk na bieżąco informował o stanie spłaty wierzytelności.Stan zadłużenia TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej wynosi ponad 228 mln zł, z czego wierzytelności kat. II zaspokojenia to ok 3,4 mln zł. Podstawowa Lista wierzytelności uprawomocniła się postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 9.11.2012 r., w jej uzupełnieniu sporządzone zostały jeszcze 3 listy uzupełniające. III Lista uzupełniająca zatwierdzona została postanowieniem Sądu z dnia 25.04.2014 r.

Największe zobowiązania upadłego to zobowiązania podatkowe oraz z tytułu zaciągniętych kredytów.

Kolejność zaspokajania wierzycieli:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego, natomiast należności powstałe przed ogłoszeniem upadłości, podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie zaspokojenia:

Kategoria II : należności wynikające ze stosunku pracy, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS.
Kategoria III : zobowiązania podatkowe.
Kategoria IV : zobowiązania kredytowe, wierzytelności wynikające z tytułu dostaw towarów i usług, a także z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło , umowa zlecenie)
Kategoria V : odsetki od należności w kategoriach poprzednich.

Wierzytelności Upadłej spółki zaspokajane są zgodnie z kolejnością kategorii. Stopień zaspokojenia wierzytelności zależy od stanu funduszy zgromadzonych w toku likwidacji majątku upadłego. Należności dalszej kategorii zaspokajane są dopiero po zaspokojeniu w całości należności kategorii poprzedzającej. W przypadku zbycia składników majątkowych obciążonych zabezpieczeniami na rzecz wierzycieli tj. hipoteką, zastawem skarbowym, rejestrowym lub przewłaszczeniem środki uzyskane z ich sprzedaży wypłacane są na rzecz wierzyciela , który posiada dane zabezpieczenie .Wpływ na trwanie postępowania upadłościowego miały i mają takie czynniki jak: skomplikowana sytuacja prawna upadłego (m.in. uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki prawie po roku od ogłoszenia pierwszego postanowienia tj. w dniu 5.11.2010 r.) , przebieg sprzedaży składników majątkowych oraz długotrwały proces dochodzenia wierzytelności upadłego na drodze sądowej i egzekucyjnej .

Syndyk regularnie przedkłada Sędziemu Komisarzowi sprawozdania kwartalne opisujące szczegółowy przebieg postępowania upadłościowego wraz z sprawozdaniem rachunkowym zawierającym zestawienie wszystkich wpływów i wydatków masy upadłości.

UWAGA:

W nawiązaniu do informacji odnośnie sprzedaży nieruchomości w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71 informuje się , że dane adresowe Biura Syndyka TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz nr telefonu kontaktowego pozostają bez zmian.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl