|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Aktualizacja Bielsko-Biała, dnia 19.03.2021 r.

Wierzyciele TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym przedkłada aktualne informację o stanie postępowania upadłościowego (sygn. akt VI GUp 5/10):

Likwidacja majątku masy upadłości jest na ukończeniu.
Jedynym majątkiem są wierzytelności. W obecnym stanie postępowania upadłościowego szczególne znaczenie ma korzystna windykacja należności, ponieważ od jej rezultatów zależy dalsza spłata wierzycieli. W wyniku działań windykacyjnych wobec jednego z dłużników masa upadłości stała się właścicielem udziału w wysokości 1 w nieruchomości gruntowej , zabudowanej domem jednorodzinnym położonym pod adresem Bielsko-Biała . Końcem lutego 2019 r. nastąpiło zbycie udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Aktualny stan windykacji innych należności upadłego :
1/ po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec byłego członka zarządu FARMATEC ABCH Sp. z o.o. z/s w Poznaniu ,kwota zasądzona ponad 1,4 mln zł ( wcześniej bezskuteczna egzekucja wobec spółki ), wierzytelność będzie proponowana do sprzedaży ;
2/ z uwagi na przedłużające się procedury egzekucyjne wobec dłużników TECHMEX S.A.
- kwota ponad 700 tys. zł z tytułu niezwróconej pożyczki;
- kwota ponad 500 tys. zł z nierozliczonych zaliczek;
wierzytelności będą proponowane do sprzedaży.
W 2020 r. bezskuteczne okazały się 2 przetargi na zbycie wierzytelności TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej. Obecnie planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na sprzedaż wierzytelności . Sprzedaż wierzytelności zakończy likwidację masy upadłości.

W dotychczasowym postępowaniu sprzedane zostały 4 nieruchomości , pojazdy, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe i magazynowe a także odzyskano część należności. Z uwagi na specyfikę majątku sprzedaż składników majątkowych była trudna i czasochłonna.

Prawie cały sprzedany majątek upadłej spółki stanowił zabezpieczenie spłaty wierzytelności poprzez ustanowione na majątku hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe lub przewłaszczenie - sumy uzyskane ze zbycia obciążonych składników majątkowych zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli mających zabezpieczenia.

W licznych postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (ponad 40) udało się odzyskać znaczne kwoty należności co umożliwiło częściową spłatę wierzytelności kategorii II. Należy mieć na uwadze, że dochodzenie należności jest procesem długotrwałym i kosztownym a prawomocne orzeczenia w większości spraw zapadają dopiero po wyczerpaniu przez dłużników wszystkich środków odwoławczych. Wpływ na trwanie postępowań egzekucyjnych miały i mają składane przez dłużników skargi i zażalenia na czynności komorników , w tym głównie na opisy i oszacowania przedmiotów egzekucji.

Stan zadłużenia TECHMEX S.A. wg spisu wierzytelności wynosi ponad 228 mln zł. Podstawowa Lista wierzytelności uprawomocniła się postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 9.11.2012 r., w jej uzupełnieniu sporządzone zostały jeszcze 3 listy uzupełniające. Ogółem Lista wierzytelności obejmuje zobowiązania upadłej spółki w stosunku do ponad 600 podmiotów. Struktura wierzytelności przedstawia się następująco:

Kat .II 3,4 mln zł;
Kat. III 57,7 mln zł;
Kat. IV 165,3 mln zł;
Kat. V 1,5 mln zł;
Największe zobowiązania upadłego to zobowiązania publiczno-prawne oraz z tytułu zaciągniętych kredytów.

W dotychczasowym postępowaniu upadłościowym dokonano spłaty wierzytelności w kwocie 12,3 mln zł, w tym:
- ponad 3,2 mln zł na podstawie 4-ch planów podziału funduszów masy upadłości na rzecz byłych pracowników , Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ZUS O/Bielsko-Biała; stopień zaawansowania spłaty wierzytelności II kategorii zaspokojenia wynosi ponad 90 % ;
- 9,2 mln zł na podstawie 16 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenia na składnikach majątkowych upadłego;

Kolejność zaspokajania wierzycieli:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze ( wersja obowiązująca w dacie ogłoszenia upadłości ) w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego. Zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie zaspokojenia:

Kategoria II : należności wynikające ze stosunku pracy, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS ;
Kategoria III : zobowiązania podatkowe ;
Kategoria IV : zobowiązania kredytowe, wierzytelności wynikające z tytułu dostaw towarów i usług, a także z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło , umowa zlecenie) ;
Kategoria V : odsetki od należności w kategoriach poprzednich;

Wierzytelności zaspokajane są zgodnie z kolejnością kategorii. Stopień zaspokojenia wierzytelności zależy od stanu funduszy zgromadzonych w toku likwidacji majątku upadłego. Wierzytelności dalszej kategorii zaspokajane są dopiero po zaspokojeniu w całości zobowiązań kategorii poprzedzającej. W przypadku zbycia składników majątkowych obciążonych zabezpieczeniami na rzecz wierzycieli tj. hipoteką, zastawem skarbowym, rejestrowym lub przewłaszczeniem środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przedmiotów obciążonych wypłacane są na rzecz wierzycieli posiadających dane zabezpieczenie .

Pozostałe sprawy :
1/ Dokumentacja księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa jest przechowywana w archiwum pod adresem ARCH-DOK Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 17 , 34-325 Łodygowice ;
2/ Biuro Syndyka TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej mieści się pod adresem
Bielsko-Biała „Centrum Biznesu BEFAMA” ul. Powstańców Śląskich 6 pokój nr 212;
3/ Adres do korespondencji :
ul. 1 Maja 2 ; 43-300 Bielsko-Biała ; Skr. poczt. 465 ;
4/ Wpływ na trwanie postępowania upadłościowego miały i mają takie czynniki jak: skomplikowana sytuacja prawna upadłego ( postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki uprawomocniło się 05.11.2010 r. prawie po roku od ogłoszenia pierwszego postanowienia ) , przebieg sprzedaży składników majątkowych oraz długotrwały proces dochodzenia należności upadłego na drodze sądowej i egzekucyjnej .

Ukończenie postępowania upadłościowego planowane jest w bieżącym roku . Po odzyskaniu dochodzonych jeszcze należności ( w postępowaniach egzekucyjnych lub na wskutek sprzedaży ) nastąpi zakończenie likwidacji masy upadłości i zostanie sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Syndyk regularnie przedkłada Sędziemu Komisarzowi sprawozdania kwartalne opisujące szczegółowy przebieg postępowania upadłościowego wraz z sprawozdaniem rachunkowym zawierającym zestawienie wszystkich wpływów i wydatków masy upadłości.

Danuta Wieczorek
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. u upadłości likwidacyjnej
Tel: 604 812 414 ; e-mail : syndyk.dw@gmail.com


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl