|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, data 21.03.2012

OGŁOSZENIE: Przetarg ofertowy

Syndyk masy upadłości TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71

ogłasza drugi przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów magazynowych w postaci następujących składników majątkowych:
1. DEM Polski (wysokościowy model terenu) – cena wywoławcza 10 000 zł netto
2. Miasta 3D (wysokościowy model terenu) - cena wywoławcza 250 000 zł netto
3. Zdjęcia satelitarne IKONOS (Ortofotomapy) - cena wywoławcza 650 000 zł netto
4. Land Use/Cover(LUC) - cena wywoławcza 1 560 000 zł netto
5. Znak towarowy TECHMEX - cena wywoławcza 20 540 zł netto
6. Znak towarowy Geoserwer.pl - cena wywoławcza 20 540 zł netto

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu Przetargu.

Oferty na zakup poszczególnych składników majątkowych należy składać w formie pisemnej na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, w zamkniętej kopercie z adnotacją „PRZETARG - TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej, sygn.akt: VI GUp 5/10 lik.”. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2012 r. Oferty wysłane pocztą, które nie wpłyną do Sądu Rejonowego do 17 kwietnia 2012 r. nie będą brane pod uwagę.

Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie, w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości przed otwarciem koperty. Pod rygorem niewzięcia jej pod uwagę, oferta musi zawierać:
1. Jednoznaczne określenie przedmiotu oferty,
2. Imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,
3. Aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, numer NIP i REGON,
4. Oferowaną cenę nabycia w walucie polskiej wyrażoną kwotowo i słownie,
która nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej w ogłoszeniu,
5. Oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Przetargu,
6. Podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
7. Dowód wpłaty wadium,
8. Wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.

Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składników na rachunek bankowy upadłego TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej GETIN BANK oddział Bielsko-Biała nr rach. 80 1560 0013 2367 1981 8991 0001 oraz załączenia dowodu wpłaty do oferty, przy czym oferta oferenta, od którego kwota wadium faktycznie nie znajdzie się na rachunku bankowym upadłego przed rozpoczęciem posiedzenia w sprawie rozpatrzenia ofert, nie będzie brana pod uwagę w przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym posiedzeniu Sądu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godzinie 13.00 w Sądzie Rejonowym Wydział VI w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala 56.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w siedzibie upadłego TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej, w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 71 oraz na stronie www.techmex.com.pl . Informacji na temat przedmiotu oferty udzielają konsultanci drogą telefoniczną pod numerami telefonów 665 510 888, 507 613 796. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu. Opis i oszacowanie oraz pozostała dokumentacja dotycząca ww. składników majątkowych znajduje się do wglądu w siedzibie upadłego po uprzednim uzgodnieniu.


[18.04.2012] Regulamin przetargu


[18.04.2012] Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu


[23.04.2012] Ogłoszenie w Rzeczpospolitej www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl